Disclaimer

Disclaimer

U wordt verzocht deze disclaimer en het privacy statement zorgvuldig te lezen.

 

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.keijsercapital.nl (hierna te noemen: de “Website”) van Keijser Capital N.V., gevestigd aan het Beursplein 5, 1012 JW te Amsterdam, Nederland (hierna te noemen: “Keijser Capital”). Keijser Capital is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33218140 0000.

 

Gebruik van deze website

Door de Website te bezoeken en/of de op of via de Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen. Door het bezoek aan de Website verklaart u dat u de Website alleen gebruikt voor legale doeleinden. Het is niet toegestaan om te linken naar de Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keijser Capital.

 

Keijser Capital behoudt het recht voor om op elk gewenst moment, naar eigen goeddunken, enig aspect van de Website te monitoren, te veranderen en/of te verwijderen. Bij onrechtmatig gebruik vanuit uw zijde is Keijser Capital gerechtigd, zonder voorafgaande mededeling, u het recht tot de Website te ontzeggen.

 

Geen advies

De op of via de Website aangeboden informatie mag niet worden gezien als enige vorm van advies van Keijser Capital of ter enige vervanging daarvan. Beslissingen die u neemt op basis van de op of via de Website aangeboden informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Voordat u Keijser Capital opdracht geeft voor u te gaan beleggen, dient u zich bewust te zijn van de risico’s verbonden aan het beleggingsbeleid van Keijser Capital, en meer algemeen het beleggen in effecten. De informatie op de Website kan nimmer worden beschouwd als een aanbod van Keijser Capital.

 

Geen garantie

Hoewel Keijser Capital tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Keijser Capital expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is en/of blijft. Aan de inhoud van de Website van Keijser Capital kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij het informatie betreft die Keijser Capital op grond van wettelijke bepalingen beschikbaar dient te stellen en te houden.

 

Elke verwijzing op de Website van Keijser Capital of anderszins naar enig impliciet of expliciet beleggingsresultaat geldt uitsluitend als informatief en geeft geen garantie dat een dergelijk resultaat daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Waarde van beleggingen kan fluctueren, in het verleden behaalde beleggingsresultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland

Keijser Capital beheert en onderhoudt de Website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via de Website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u de Website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. De Website is in het Nederlands opgesteld en er kunnen geen rechten ontleend worden aan het feit dat zij niet in andere ta(a)l(en) beschikbaar is gesteld.

 

Informatie van derden

Wanneer Keijser Capital hyperlinks naar websites van derden weergeeft, dan wel derden noemt op de website van Keijser Capital, betekent dit niet dat Keijser Capital deze producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor uw eigen risico. Keijser Capital aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, de actualiteit, het gebruik, de veiligheid of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Keijser Capital garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Keijser Capital geeft geen garantie af betreffende de beschikbaarheid, toegang en het gebruik van de Website.

 

Keijser Capital aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website, (ii) de informatie die op of via de Website wordt aangeboden, daarbij inbegrepen links naar systemen van derde partijen (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Keijser Capital of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van de Website, (v) misbruik van de Website, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die (toekomstig) via de Website beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van de Website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich tevens uit tot de medewerkers en bestuurders van Keijzer Capital.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Keijser Capital, of de rechthebbende, behoudt alle rechten voor (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Keijser Capital of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keijser Capital is het niet toegestaan links naar de website van Keijser Capital weer te geven. Het is wel toegestaan, voor zover Keijser Capital zelf documenten op haar Website beschikbaar stelt, die te downloaden. U verkrijgt hierover niet de eigendom en auteursrechten.

 

Privacy

Keijser Capital verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid. Dit beleid is op de Website terug te vinden onder ‘Privacy Policy’.

 

Online communicatie

Berichten die u online naar Keijser Capital stuurt, kunnen onveilig zijn. Wij raden daarom af vertrouwelijke informatie online te zenden. Indien u ervoor kiest berichten online aan Keijser Capital te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

 

Wijzigingen

Keijser Capital behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het niet op de hoogte zijn van deze wijzigingen is voor eigen rekening en risico en het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op de Website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van enig ander rechtsgebied. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de Website en/of disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Wanneer in geval van een geschil de bevoegde rechter een bepaling uit de disclaimer nietig verklaart/vernietigt, blijven alle overige bepalingen onverkort van toepassing.

 

 

Copyright 2017 Keijser Capital N.V., Amsterdam – Nederland