Privacy Policy

Privacy Policy

 

Algemeen

Deze privacy policy (hierna te noemen: “Privacy Policy”) is van toepassing op de website www.keijsercapital.nl (hierna te noemen: de “Website”) en alle overige diensten van Keijser Capital N.V. gevestigd aan het Beursplein 5, 1012 JW te Amsterdam, Nederland (hierna te noemen: “Keijser Capital”). Keijser Capital is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33218140 0000.

 

Bij het bezoek aan de Website kan het zijn dat uw gegevens worden verwerkt door Keijser Capital. Hierbij wordt uw privacy gerespecteerd door naleving van onder meer de Wet bescherming Persoonsgegevens. In de Privacy Policy is uiteengezet met welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

 

Doeleinden en gegevensverwerking

Keijser Capital verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van de Website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en de verdere verbetering hiervan, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal gebruikt worden om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over de diensten van Keijser Capital.

 

Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht of op enige andere wijze ter beschikking gesteld aan derden die geen dochterondernemingen zijn van Keijser Capital of waar zij andere (strategische) samenwerkingsverbanden mee heeft. Het kan dus mogelijk zijn dat in sommige situaties uw persoonsgegevens gedeeld worden met andere dochterorganisaties en bedrijven, met als achterliggend doel de bevordering van goede dienstverlening aan u. Al deze dochterorganisaties zijn gebonden aan deze Privacy Policy en nemen adequate maatregelen om uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Het kan mogelijk zijn dat Keijser Capital verplicht is op basis van regelgeving, juridische procedure of andere overheidsinstanties om persoonsgegevens te verstrekken. Daarnaast behoudt Keijser Capital zich het recht voor om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken als Keijser Capital van mening is dit van belang is in (vermeende) frauduleuze activiteiten, zaken van nationaal belang, rechtshandhaving of andere zaken van publiek belang.

 

Protectie van persoonlijke informatie

Keijser Capital neemt alle noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat onder meer organisatorische, technische en fysieke maatregelen om zo diefstal, misbruik, vernietiging of enige andere vorm van verlies tegen te gaan. Uiteraard bent u er ook zelf verantwoordelijk voor om uw persoonsgegevens te beschermen als u op het internet actief bent. Houdt uw toegangscodes, wachtwoorden, e.d. strikt geheim en verander deze op regelmatige basis. Zorg er daarnaast voor dat uw een Secure Webbrowser gebruikt. Wees er tevens op bedacht dat wanneer u een lokale, openbare computer gebruikt, dat u altijd uitlogt voordat u de Website verlaat.

 

Websites van derden

De Website kan links naar websites van derden bevatten. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op deze websites. Wij adviseren u voorzichtig te zijn met het verstrekken van persoonlijke informatie bij andere sites. Keijser Capital is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gedragingen van deze partijen.

 

Cookies

Veel websites maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Dit wordt onder andere gebruikt om bij te houden wat u in het verleden op de Website heeft gedaan. Deze cookies worden tijdelijk op uw computer of andere apparaat opgeslagen. Deze technologie stelt Keijser Capital in staat om beter inzicht te krijgen in surfgedrag op de Website en daar haar dienstverlening op aan te passen. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid cookies te weigeren of te accepteren. In de praktijk zullen webbrowsers vaak cookies automatisch accepteren. Indien u hier bezwaren tegen heeft, kunt u dit instellen binnen uw webbrowser. Houdt u daarbij rekening dat wanneer u cookies weigert, het mogelijk is dat sommige onderdelen van de Website niet meer optimaal functioneert.

 

Wijzigingen Privacy Policy

Keijser Capital behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy, zonder nadere vooraankondiging. Wanneer de Privacy Policy gewijzigd is wordt hij op de Website gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om de Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de aangebrachte wijzigingen.

 

Contact

U behoudt zicht het recht voor om informatie op te vragen met betrekking tot uw door Keijser Capital verwerkte persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen vervolgens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd worden, indien zij feitelijk onjuist zijn, voor het doel niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijke voorschrift worden verwerkt. U kunt Keijser Capital u bericht sturen naar: info@keijsercapital.nl.

 

 

 

Copyright 2017 Keijser Capital N.V., Amsterdam – Nederland