MKB en de toegang tot groeifinanciering

MKB en de toegang tot groeifinanciering

Inleidend Woord

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in het najaar van 2008 zijn de kapitaal- en geldmarkten en daarmee kredietvoorziening voor het bedrijfsleven nooit volledig hersteld. Vooral het MKB ondervindt hiervan de negatieve gevolgen. Terwijl traditionele bankfinanciering verkrapt, is er de laatste jaren groei te constateren in de particuliere en collectieve besparingen (i.e. spaargelden en pensioengelden). Maar hoe moet de brug worden geslagen tussen de beschikbare gelden en het bedrijfsleven als banken hun traditionele rol niet meer vervullen? Hier zijn alternatieve financieringsvormen voor nodig.

De centrale vraag in dit rapport is welke alternatieve manieren van financiering er voor het MKB beschikbaar zijn. Deze studie richt zich daarnaast op het kruispunt van vraag en aanbod van financiële middelen ten behoeve van het MKB en tracht de factoren die van invloed zijn meer inzichtelijk te maken. Specifieke aandacht wordt besteed aan MKB-Obligaties maar ook aan het fenomeen credit rating, een relevant topic voor bedrijven die overwegen financiering aan te trekken via de openbare kapitaalmarkt.

Voordat we dieper ingaan op de materie is het belangrijk om het begrip MKB – midden- en kleinbedrijf – af te bakenen met een definitie. Als wij in dit rapport spreken over het MKB dan bedoelen wij:

Kleinere en middelgrote ondernemingen met (i) een jaarlijkse omzet van €2-50 miljoen, (ii) minimaal 10 en maximaal 250 werknemers of (iii) een balanstotaal van minimaal €2 miljoen en maximaal €43 miljoen.

Hierbij verdient het de vermelding dat er door diverse instanties (waaronder onderzoeksbureau Panteia/EIM) verschillende definities worden gehanteerd. Onder de officiële definitie van de Europese Commissie vallen naast kleine en middelgrote ondernemingen ook micro ondernemingen, bedrijven met een jaarlijkse omzet van maximaal €2 miljoen, maximaal 10 werknemers en een balanstotaal van maximaal €2 miljoen. Deze ondernemingen vallen buiten de focus van dit rapport.