MKB-Obligatie

Keijser Capital heeft de MKB-Obligatie in 2012 als nieuw financieringsinstrument op de Nederlandse kapitaalmarkt geïntroduceerd. Daarmee haakt Keijser aan bij de brede ontwikkeling in andere Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en België, waar al jaren sprake is van bloeiende bedrijfsobligatiemarkten.

 

Met de MKB-Obligatie krijgen middelgrote bedrijven toegang tot een nieuwe financier: de professionele en particuliere lange termijn belegger. De opbrengst van de emissie kan gebruikt worden om investeringen of overnames te doen. In de huidige economische omstandigheden vormen obligaties een goede, in Nederland vaak vergeten aanvulling op eenzijdige bankfinanciering. Door gebruik te maken van MKB-Obligaties in plaats van aandelen verliezen (familie)bedrijven niet aan zeggenschap.

 

De obligaties worden in coupures van 1.000 euro nominaal uitgegeven door een speciaal daarvoor opgezette, aparte financieringsentiteit. Daarmee worden zekerheden ingebouwd en risico’s verkleind, zowel voor het bedrijf zelf als voor de beleggers.

 

Notering MKB-Obligatie aan Euronext

 

De MKB-Obligatielening kan een notering krijgen aan Euronext of Euronext Growth, waardoor ze verhandelbaar wordt voor het grote publiek. Dat biedt een aantal grote voordelen zoals: meer naamsbekendheid, gemakkelijker toegang tot de belegger bij vervolgemissies of een beursnotering, en de mogelijkheid tot een exit voor de directeur-grootaandeelhouder.

 

Voor (particuliere) beleggers is de MKB-Obligatie een mooie kans om te investeren in de groeimotor van de Nederlandse economie, waarvoor normaal gesproken alleen grote professionele beleggers zich kunnen inschrijven.

 

De MKB-Obligatie is geschikt voor bedrijven met:

  • Een gefundeerde financieringsbehoefte van minimaal 2,5 miljoen euro;
  • Een interessant en voldoende liquide actief als zekerheid tegenover de obligatielening;
  • Een bewezen businessmodel en trackrecord met voldoende kasstroom om de obligatiecoupon te betalen;
  • Een meerjarige historie met winstgevendheid over de laatste 2 jaren.

 

Keijser Capital treedt gedurende het hele proces op als adviseur/begeleider. Voor plaatsing van de MKB-Obligatie kunnen wij gebruik maken van ervaren externe partijen.

De werkwijze van Keijser Capital kenmerkt zich door een opsplitsing in drie fasen: voorbereiding, structurering en plaatsing van de MKB-Obligatie. Hierdoor kunt u na elke fase besluiten om te stoppen, zonder dat u gelijk vastzit aan een grote investering. Door onze gefocuste expertise en ons (externe) kennisnetwerk kunnen wij lagere tarieven rekenen dan de meeste partijen.

 

Fase 1: Inventarisatie 

 

In deze fase analyseren en onderzoeken we de huidige financieringsbehoefte en structuur, en bekijken we of de MKB-Obligatie daarbinnen past. We voeren een due diligence onderzoek uit, maken een uitgebreide beschrijving van uw bedrijf en de markt en werken een termsheet met obligatievoorwaarden uit. Het resultaat wordt vervolgens getoetst bij een aantal beleggers. Pas wanneer de uitkomsten en voorwaarden acceptabel zijn voor uw onderneming, gaan wij over tot de volgende fase.

 

Fase 2: Structurering MKB-Obligatie

 

Samen met een juridisch adviseur wordt een Informatie Memorandum (IM) of Prospectus gemaakt – afhankelijk van de keuze voor een notering aan Euronext Growth in Brussel of Euronext. Het IM en Prospectus worden afgestemd op de eisen van Euronext of de AFM en uiteraard de Wft en vigerende wet- en regelgeving daaromtrent.

 

Daarnaast worden de benodigde overeenkomsten en juridische documenten opgesteld, waarmee wederom wordt getoetst of de MKB-obligatievoorwaarden voldoen aan de eisen van belegger om succesvol geplaatst te kunnen worden. Bij voldoende positieve respons gaan wij in overleg met u door naar de volgende fase.

 

Fase 3: Plaatsing van de MKB-Obligatie

 

In deze laatste fase begeleiden we u bij het plaatsen van de obligatielening. Wij verzorgen de noteringsaanvraag van de MKB-Obligatie aan Euronext Growth in Brussel of Euronext. Desgewenst organiseren wij roadshows en presentaties voor potentiële beleggers en professionele partijen. Na plaatsing begint de obligatiehandel, die wij in overleg met u door een ervaren externe partij laten verzorgen.

 

 

Mocht na fase 1 of 2 blijken dat de markt (nog) niet geschikt is voor uw MKB-Obligatie, dan laten wij u dat uiteraard weten. Soms heeft een dergelijke transactie door omstandigheden meer kans van slagen na een of meerdere jaren. Ook zou een onderhandse plaatsing overwogen kunnen worden bij een ‘debt-fund’.

 

Voor fasen 1 en 2 gelden vaste bedragen; voor fase 3 een variabel plaatsingspercentage van de opbrengst als vergoeding voor Keijser Capital.

 

Note: Belangrijk te melden dat de juridische kosten door ons voorwerk aanzienlijk lager uitvallen dan wanneer een vergelijkbare transactie via een traditionele partij verloopt.

De verschillende emissies die Keijser Capital sinds de introductie van de MKB-Obligatie in 2012 heeft begeleid, hebben alle voldaan aan het eerder opgegeven risicoprofiel, hebben geleid tot een aanzienlijke bekendheid en op termijn tevens geleid tot verlaging van de financieringskosten.  De eerste MKB-Obligatie is in 2017  tegen pari (100%) afgelost en er is bovendien een bepaald winstrecht uitgekeerd aan de obligatiehouders.

 

Keijser Capital informeert u graag over de sectoren en soorten financieringsopties die de afgelopen jaren zijn geadviseerd.

 

Genoteerde MKB-Obligaties:

 

– 8% CE Credit Management obligaties 2012-2017

– 7,75% CE Credit Management obligaties 2014-2019

– 7% CE Credit Management obligaties 2014-2019

 

Aparte financieringsentiteit geeft MKB-Obligatie uit

 

Het te financieren actief wordt juridisch in een aparte financieringsentiteit gegoten, die op haar beurt de MKB-Obligatie uitgeeft. De financierings-BV kan onderdeel uitmaken van uw ondernemingsgroep of op zichzelf staan. Gedurende de looptijd staat het actief weliswaar apart, maar uw onderneming kan het wel gewoon gebruiken. Na afloop van de termijn vloeit het actief weer terug naar uw onderneming.

 

De omvang van de MKB-Obligatielening wordt bepaald op basis van de werkelijke waarde van het actief dat als onderpand dient. Hiermee wordt een zekerheid gecreëerd voor obligatiehouders. Het is voor hen ook volledig transparant waarvoor de opbrengst van de emissie gebruikt wordt.

 

Bovendien zal de financierings-BV gedurende de looptijd van de obligatielening geen andere schulden aangaan. De rechten van obligatiehouders worden bewaakt door een daartoe aangestelde trustmaatschappij, die spreekt namens de beleggers als geheel.