De bank trekt zich terug. Welke alternatieven heb ik als onderneming?

De bank trekt zich terug. Welke alternatieven heb ik als onderneming?

“Nederlandse bedr ven moeten niet denken dat ze b de bank kunnen bl ven aankloppen voor leningen. Ze moeten
op zoek naar alternatieve vormen van nanciering”, aldus Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), in Het Financieele Dagblad in april 2012. Het is een brede oproep

aan ondernemend Nederland om actief alternatieve vormen van nanciering te onderzoeken. Staal bemerkt en voorziet door een combinatie van factoren een toenemende beperking b banken om
te voorzien in de nancieringsbehoefte van ondernemingen. Als gevolg van deze structurele ontwikkelingen (invoering Basel III, golf van her nancieringen) z n banken aanzienl k kritischer geworden b het inzetten van hun schaarse kapitaal en daarmee in het verstrekken van ondernemingskrediet. Beschikbaarheid van (bancaire) nanciering is niet langer een gegeven en mede hierdoor een

strategisch thema geworden dat elke onderneming uiterst serieus zou moeten adresseren. Het is voor de continuïteit van de onderneming belangr k geworden dat de onderneming ook op de hoogte is van alternatieve nancieringsvormen. Want zoals Boele Staal eerder dit jaar al zei: “Nederlandse bedr ven moeten afkicken van hun verslaving aan bankleningen.”

2. Financieringslandschap ingr pend en bl vend veranderd
Het nancieringslandschap is sinds de kredietcrisis eind 2008 ingr pend en bl vend veranderd. Het is vooral de bankensector p nl k duidel k geworden dat de kredietrisicoperceptie ten aanzien van ondernemingen maar ook tussen

de banken onderling in aanloop naar 2008 nagenoeg volledig was verdwenen. Kredietrisico werd vóór 2008 veelal nauwel ks meer gepercipieerd, en dit leidde tot steeds meer kredietverlening met steeds lossere voorwaarden. Deze situatie bleek niet langer houdbaar na het

uitbreken van de kredietcrisis die later overging in de wereldw de nanciële
en recente landencrisis. De huidige situatie en die van de komende jaren is dat bankliquiditeit onder druk zal bl ven staan en een hogere pr s zal hebben. Maar hoe ontstaat die toenemende krapte op de markt voor bank nanciering?

Wall of debt

De muur van her nancieringen (ofwel ‘wall of debt’) die de komende jaren
op ons afkomt, heeft z n wortels in de nancieringshausse uit de jaren 2005- 2007. Door de dest ds overeengekomen loopt d van de leningen kan, zoals weergegeven in guur 1, een aanzienl ke her nancieringgolf worden verwacht in de periode 2013-2016. De enorme bedragen die hiermee gemoeid z n leiden tot een verdere krapte op de nancieringsmarkt. Onderzoek door ratingbureau Standard

& Poor’s toont aan dat er in Europa een her nancieringsbehoefte is van
€ 3.4 triljoen in de periode tot en met 2016. Een onderneming doet er dus goed